Pazartesi - Cuma: 8:00 - 18:30 / Cumartesi : 8:00 - 16:00 / Pazar Günleri Kapalı [email protected]

WEB SİTESİ ZİYARETÇİSİ İÇİN AYDINLATMA METNİ

Teknik Hırdavat Yapı olarak kişisel verilerinizin işlenmesinde ve muhafaza edilmesinde 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”na uygun davranılmasına azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu nedenle ilgili Kanunun 10 maddesinin gereği olmak üzere kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı şekilde ve mevzuatın çizdiği sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

Bu metinle 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” m.10’dan doğan sizleri kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuku dayanakları yükümlülüğümüzü yerine getirmeyi amaçlamaktayız.

1. VERİ SORUMLUSU VE TEMSİLCİSİ 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı KVK K.”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak İmes San. Sit. 2. Sosyal Tesisleri No:11 Y.Dudullu-Ümraniye/İST. Türkiye adresinde mukim Teknik Hırdavat Yapı (“İşletme”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2.KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ İşletmemizin web sitesini ziyaret ederek talep oluşturmaktasınız. Web sitemizi ziyaret etmeniz ve web sitesinde yer alan “iletişime geç” bölümü vasıtasıyla tarafımız bilgilerinizi göndermeniz sebebiyle işlenecek olan kişisel verileriniz bir faaliyet bütünü içerisinde değerlendirilmekte olup tarafınıza tek bir aydınlatma metni aracılığı ile aydınlatma yapılmaktadır. Kişisel verileriniz işletmemiz tarafından aşağıda sıralanan amaçlarla işlenebilecektir:

1-Kimlik Verileri (Ad-Soyad) (Hizmet Talebi Oluşturularak Geri Dönüş Sağlanabilmesi Amacıyla)

2-İletişim Verileri (Telefon Numarası, E-Mail Adresi) (Hizmet Talebi Oluşturularak Geri Dönüş Sağlanabilmesi Amacıyla)

3- Mesaj Verisi (İletişim Formu Vasıtasıyla Gönderilen Mesaj Verisi) (Mesaj İçeriği İle İlgili Olarak Geri Dönüş Sağlanabilmesi Amacıyla)

3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ Yukarıda belirtilen düzenlemelere uygun olarak işlenen kişisel verileriniz yurtiçinde veya yurtdışında hiçbir gerçek veya tüzel kişiye aktarılmamaktadır.

4. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ Kişisel verileriniz işletmemiz tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak; toplanmaktadır. Bu aydınlatma metninde yer alan kişisel verileriniz web sitesi üzerinden elektronik ortamda ve bizzat şahsınızdan temin edilmektedir Bu aydınlatma metninin 2 maddesinde belirtilen kişisel verilerinizin tamamı KVKK madde 5/2-f gereği veri sorumlusunun meşru menfaati sebebiyle işlenmektedir.

5. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN 6698 SAYILI KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI Kişisel veri sahibi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle işletmemize iletmeniz durumunda işletmemiz talebin niteliğine göre talebi 6698 sayılı KVK K.nun 13 maddesinin 2 fıkrası uyarınca en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, işletmemiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

· Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

· Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

· Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

· Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

· 6698 sayılı KVK K.nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

· İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

· Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 6698 sayılı KVK K.nun 13 maddesinin 1 fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak işletmemize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı işletmemiz tarafından duyurulacaktır. Bu çerçevede işletmemize 6698 sayılı KVK K.nun 11 maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır: Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile 6698 sayılı KVK K.nun 11 maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi İmes San. Sit. 2. Sosyal Tesisleri No:11 Y.Dudullu-Ümraniye/İST. Türkiye adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya 6698 sayılı Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

Bize Ulaşın:

+90 5347606916